InternetTV สสส. www.finedaytv.com

InternetTV สสส. www.finedaytv.com

http://www.finedaytv.com/
เนื่องจาก สสส. ได้สนับสนุนผู้ผลิตรายการและภาคีต่างๆ ในการผลิตสื่อโทรทัศน์ และวีดีโอประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพเป็น จำนวนมาก แต่รายการและสื่อที่ผลิตเหล่านั้น หลังจากออกอากาศแล้ว บางส่วนมีการนำมาเก็บไว้ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล สสส. ที่ info.thaihealth.or.th ดังนั้นสำนักการสื่อสารเพื่อสังคม สสส. จึงได้ร่วมมือกับแผนงานไอซีที …